FØRLAND: Flott tomt nederst på Eikelund Feltet

Eikelund, tomt 1

Tomt 688 m²
Boligtype Boligtomt
Eierform Fast
Prisantydning kr 390 000

Beskrivelse/detaljer

Tomta er godkjent for oppføring av enebolig med tilleggsleilighet. Tomt 1 ligger i området merket som "Område D" i reguleringsplanen. Her følger et utdrag av reguleringsbestemmelsene som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet: Område D: - Tillatt bebygget areal (BYA) må ikke overstige 35% av tomtas nettoareal. - Maksimal byggehøyde kote 31. - Frittliggende garasje inntil 50 kvm. Fellesbestemmelser: - Takvinkel på boligen skal ligge mellom 0 og 45 grader. - Det skal på egen eiendom anlegges 2 biloppstillingsplasser per boenhet. - Frittstående garasjer kan plasseres inntil 2 meter fra regulert veikant/fortau når garasjen står parallelt med denne. Dersom garasjen står vinkelrett på regulert vegkant/fortau skal avstanden være min. 6 meter. Det skal være snuplass på egen grunn. - Gjerder og forstøtningsmurer skal ha maks 0,5m høyde og plasseres min. 0,5m fra regulert veikant. Kommunen kan etter søknad godkjenne gjerder og forstøtningsmurer over 0,5m. ANNET: GASS: Feltets tomter er knyttet til et gass-distribusjonsnett som eies av Norsk Gassnett AS. Det er felles tank for propangass anlagt i området ved kommunens kloakkpumpestasjon beliggende ved utkjøring til småhåthavnen. Boliger som føres opp på tomtene plikter å knytte seg til gassnettet og opprette abboment og fremføre inntak til yttervegg og evt. legge gass inn i bolig. Det vil tilkomme en fast abbonentavgift på ca. 250,-300,- pr måned. Gass betales etter forbruk. Det vil ligge stikkledning med gass frem til tomtegrensen. Tomteeier / byggherre må føre ledning inn til abbonementsskap på yttervegg. DRIKKEVANN, OVERVANN (OV) og SPILLVANN (SpV): DRIKKEVANN, OVERVANN (OV) og SPILLVANN (SpV): For område D (tomtene 1-4 iht vedlagte kart) gjelder at Drikkevann, OV og SpV stikkledninger vil bli lagt frem til tomtegrensen. Det må anlegges en mindre kloakk- pumpekum for tilkobling til SpV-pumpeledning for leveranse av SpV til selvfallssystemet i feltet. Rørlegger kan bistå og gi en forklaring på hvordan dette anlegges og vedlikeholdes (ofte med en serviceavtale slik at både anlegg og drift er enkelt og praktisk). ELEKTRISK / FIBEROPTISK: Elektrisk forsyning vil bli lagt frem til tomtegrensen for hver tomt. Det antas at det vil ligge trekkerør for fiberoptisk kabel integrert på strømkabelene eller som separat rør. Altibox vil være leverandør av bredbånd/fiberoptisk tilknytning. Etablering av fiberoptisk kabel og abbonement må hver tomtekjøper selv stå for. SIKRINGSGJERDE: Sikringsgjerder som vil være nødvendig er det tomtekjøper sitt ansvar å etablere som del utbygging av tomten. Dette vil bli tinglyst på tomten. Slik det vurderes pr i dag er det spesielt i bakkant av tomtene hvor det blir behov for permanent sikringsgjerde p.g.a. skjæring inn i eksisterende terreng.

Beliggenhet

Nydelig beliggenhet på nyetablert byggefelt på Eikelund. Fint beliggende med flott utsikt sørover utover Førlandsfjorden og mot vest. Sol fra morgen til kveld. Barnevennlig beliggenhet med barneskole og barnehage like i nærheten. Førland båtforening ligger like nedenfor.

Adkomst

Fra Aksdal: Følg E-39 sørover mot Kårstø, men ta av mot venstre etter få kilometer fra Aksdal, ved skilt merket med "Førland". I bånn av bakken følger man veien til høyre og får da tomtene på venstre hånd.

Parkeringsforhold

På egen tomt.

Diverse

- Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

Omkostninger

Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 525
Tinglysning skjøte kr 525
Attestasjonsgebyr kr 172
Total kr 1 222

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.


Oppdragsansvarlig

  • Megler Vidar Opheim
  • Tittel Megler
  • E-post vidar@em-a.no
  • Mobil +4792662816

Del dette